Regulamin sklepu internetowego

e-sosnowe.pl

§ 1 Definicje

 1. Sklep internetowy e-sosnowe.pl – sklep internetowy, działający pod adresem https://www.e-sosnowe.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Jerzego Pajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AJ PLUS Jerzy Pajewski z siedzibą w Krakowie 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43, tel./fax +48 12 423 40 48, tel. +48 512 573 319, e-mail: biuro@e-sosnowe.pl, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 14341/97, NIP: 679-185-62-19, REGON: 351248018.
 2. Regulamin Sklepu internetowego e-sosnowe.pl – niniejszy Regulamin.
 3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego e-sosnowe.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym e-sosnowe.pl.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu internetowego e-sosnowe.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym e-sosnowe.pl.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu internetowego e-sosnowe.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym e-sosnowe.pl.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwana dalej również jako „k.c.”.
 7. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zwana dalej również „ustawą o prawach konsumenta”.
 8. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedający jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi.
 9. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient, w tym będący Konsumentem, poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi, w tym Konsumentowi, wydana w stanie niezupełnym;
  5. została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, w tym Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 11. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.). W przypadku, gdy Sklep internetowy e-sosnowe.pl informuje o stosowaniu Kodeksu dobrych praktyk informacja ta wskazuje na konkretny rodzaj i nazwę Kodeksu i odnosi się do Kodeksu dobrych praktyk w w/w rozumieniu.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego e-sosnowe.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy e-sosnowe.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.
 3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.e-sosnowe.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w języku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, a także określenie jego producenta lub importera.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu internetowego e-sosnowe.pl poprawność działania systemu Sklepu w następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 28.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 21.0 i wyższej.

§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym e-sosnowe.pl przyjmowane są:
  1. poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.e-sosnowe.pl;
  2. pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@e-sosnowe.pl;
  3. telefonicznie pod numerami telefonów: +48 12 423 40 48 oraz +48 512 573 319.
 2. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast w sposób opisany w § 3 pkt 1 c) w godzinach pracy biura Sklepu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegółami wybranej formy płatności oraz dostawy.
 4. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym, z użyciem płatności elektronicznej lub karty płatniczej – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
  2. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w dni robocze w ciągu 24 godzin od zakończenia procedury składania zamówienia, a przy zamówieniach składanych w dni poprzedzające dzień wolny od pracy po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy, w pierwszym przypadającym dniu roboczym.
 5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail: biuro@e-sosnowe.pl.

§ 4 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dacie sprzedaży przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Dostawa

 1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.
 2. Przesyłki w Sklepie internetowym e-sosnowe.pl wysyłane są z wykorzystaniem firm kurierskich.
 3. Kurier dostarcza towar pod drzwi wejściowe do budynku. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia towaru.
 4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 5. Dostawa zamówionych towarów następuje w terminie od 7 do 21 dni roboczych. W przypadku mebli bejcowanych czas ten może się wydłużyć, o czym klient w takim wypadku zostanie poinformowany przez obsługę sklepu.  
 6. W przypadku realizacji zamówień o wartości powyżej kwoty 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100), Sklep internetowy zastrzega dla siebie możliwość – po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Klienta – wydłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej terminu określonego w pkt 4, jednak nie więcej niż do 30 dni roboczych.
 7. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny w zależności od życzenia Klienta) zostaje wysłany do Klienta. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 8. Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności Kuriera stosownego protokołu szkody oraz dostarczenie go do siedziby Sprzedającego. Uszkodzenia opakowania nie ograniczają przysługujących Konsumentowi praw, w tym do reklamacji zamówienia i odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku, gdy doręczenie przesyłki okazało się niemożliwe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, tj. podania niewłaściwego adresu doręczenia lub nie odebrania przesyłki pod wskazanym prawidłowym adresem w ustalonym terminie, koszty zwrotu do nadawcy i ponownej wysyłki ponosi Klient.

§ 6 Sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia Klientowi następujące sposoby dokonywania płatności za towar:
  1. przedpłata przelewem na rachunek bankowy: mBank 17 1140 2004 0000 3702 3266 1198 AJ Plus, 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43;
  2. przedpłata za pośrednictwem systemu płatności online Paynow, w tym:
   • płatność BLIK,
   • szybki przelew online (tzw. pay-by-link),
   • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro (podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.);
  3. płatność gotówką przy odbiorze.
 2. Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca, płatności można dokonać jedynie przelewem na rachunek bankowy Sklepu. Podobnie – bez względu na osobę Klienta – w przypadku jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100), płatność jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy Sklepu.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w szczególności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-sosnowe.pl.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na adres: 34-221 Skawica 225.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w szczególności dotyczy to zakupu mebli niestandardowych, wyprodukowanych na specjalne zamówienie i wg specyfikacji Klienta;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie, Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie na adres siedziby Sprzedającego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-sosnowe.pl lub telefonicznie na numery telefonów: +48 12 423 40 48 i +48 512 573 319.
 6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  – chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9, Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: 34-221 Skawica 225, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 16. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji, a w szczególności do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 18. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi, w tym o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 19. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 20. W terminach określonych w pkt 17 do 19 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To samo dotyczy również postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 17 i 18, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 23. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 24. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 9 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Jerzy Pajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AJ PLUS JERZY PAJEWSKI z siedzibą w 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43, NIP 6791856219.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pan Jakub Pośnik, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: iod@ajp.com.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy w Sklepie internetowym, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);
  2. wykonania ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) np.:
   1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
   2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
   - z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Administrator Danych Osobowych będzie korzystać:
   1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury;
   2. przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe.
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO), w tym:
   1. prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, nie dłużej niż przez okres 2 lat;
   2. w przypadku danych zbieranych automatycznie w plikach „cookies”: zapewnienia poprawnego funkcjonowania witryny Sklepu internetowego oraz obsługi połączenia (sesji) – do czasu wygaśnięcia lub usunięcia plików „cookies” w przeglądarce urządzenia końcowego, a także w celach analitycznych i statystycznych – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub żądania ich usunięcia, nie dłużej niż przez okres 2 lat;
   3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sądowe dochodzenie roszczeń – do końca okresu przedawnienia się roszczenia wynikającego z umowy.
  4. marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu internetowego oraz promocjami) – na podstawie wyrażonej przez Klienta wyraźnej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO) w tym zakresie – do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator Danych Osobowych ustali, że zgody się zdezaktualizowały.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w szczególności:
  1. firmom kurierskim realizującym dostawę produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym;
  2. firmom świadczącym obsługę płatności bezgotówkowych udostępnianych przez Sklep internetowy;
  3. firmom obsługującym magazyny, z których wydawane są produkty zamówione przez Klienta w Sklepie internetowym;
  4. kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym – w celu dochodzenia praw;
  5. podmiotom nabywającym wierzytelność;
  6. podmiotom wykonującym usługi analityczne na zlecenie Administratora Danych Osobowych np. firma Google Inc. udostępniająca m.in. narzędzie Google Analytics;
  7. w ograniczonym zakresie przechowywania danych w związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z usług firm hostingowych – także tym firmom.
  Przekazywanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z celem ich przetwarzania określonym w punkcie 3.
 5. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać w przyszłości danych osobowych Klientów poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
  2. sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne;
  3. usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) z wyłączeniem sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku realizowanego przez Sklep internetowy (w szczególności jeśli został wystawiony dokument sprzedaży zawierający dane osobowe Klienta). Dane osobowe nie podlegają usunięciu również w przypadku kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także w celach statystycznych i analitycznych. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Administrator Danych Osobowych przestanie przetwarzać dane w tych celach;
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  7. przenoszenia swoich danych osobowych;
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  W celu wykonania swoich praw, Klient może skierować swoje żądanie pod adres e-mail: iod@ajp.com.pl.

§ 10 Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp.).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

§ 11 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
 3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA, WPA2.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe.
 2. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 3. Klient, przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, obowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.e-sosnowe.pl/content/1-regulamin oraz zostaje przesłany do Klienta w informacji zwrotnej, o której mowa w § 3 pkt 3 i może być przez niego pobrany, przechowywany i otwierany na komputerze wyposażonym w standardowe czytniki tekstu takie, jak Adobe Acrobat Reader.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu Sklepu internetowego nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami mogą być rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, ewentualne spory mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Ewentualne spory mogą być również poddane pod mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, w tym w szczególności do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, a więc w drodze alternatywnych metod rozstrzygania sporów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim / wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze i szczegółowe opisy procedur dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest także na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022 r., a jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 9. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.e-sosnowe.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Formularze do pobrania:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI

Treść regulaminu do pobrania:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 15.03.2022